Naša vízia

Naša vízia 2019-10-08T20:17:33+01:00

Základné atribúty nášho smerovania

 • Chceme byť školou rodinného typu.
 • Triedy s nízkym počtom detí /do 15/,aby sme naplno mohli uplatniť individuálny prístup k dieťaťu a tým rozvíjať jeho jedinečnosť a osobnosť.
 • Chceme, aby učiteľ využíval svoju rolu ako sprievodca vo vyučovacom procese, aby bol žiakom nápomocný, udával smer a viedol ich k dosiahnutiu cieľov.
 • Zameriame sa na rozvoj exekutívnych funkcií /schopnosť efektívne reagovať na meniace sa podmienky, sebakontrola, sústredenosť, pozornosť, kritické myslenie/
 • Dôležitým prvkom bude aj miešanie rôznych vekových skupín žiakov, kde sa často mladší žiaci učia od tých starších a  starší majú možnosť overiť a pripomenúť si svoje poznatky.
 • Žiakom chceme umožniť vzdelávať sa aj prostredníctvom zážitkov − častejšia návšteva divadelných predstavení, mestských akcií, výstav, galérií /minimálne jedenkrát do mesiaca/.
 • Disponibilné hodiny využívame na prehĺbenia učiva v predmetoch – matematika, anglický jazyk, telesná výchova.
 • Školský klub detí bude prirodzenou súčasťou školy, bude prepájať náš výchovno-vzdelávací program.
 • Vzhľadom na dodržiavanie Štátneho vzdelávacieho programu nebudú mať deti problém kedykoľvek prestúpiť na štátnu základnú školu.
 • Žiaci budú klasifikovaní a slovne hodnotení
 • Ponúkame žiakom kvalifikovaný pedagogický personál.
 • Máme k dispozícii kvalitné materiálno-technické zabezpečenie.
 • Podľa možností budeme integrovať deti, ktoré budú spĺňať podmienky pre integráciu.