Naša vízia

Naša vízia 2020-02-27T21:03:34+01:00

Základné atribúty nášho smerovania

 • Sme školou rodinného typu.
 • Triedy s nízkym počtom detí /do 15/, aby sme naplno mohli uplatniť individuálny prístup k dieťaťu a tým rozvíjať jeho jedinečnosť a osobnosť.
 • Učiteľ využíva svoju rolu ako sprievodca vo vyučovacom procese, je žiakom nápomocný, udáva smer a vedie ich k dosiahnutiu cieľov.
 • Zameriavame sa na rozvoj exekutívnych funkcií /schopnosť efektívne reagovať na meniace sa podmienky, sebakontrola, sústredenosť, pozornosť, kritické myslenie/
 • Dôležitým prvkom je aj miešanie rôznych vekových skupín žiakov, kde sa často mladší žiaci učia od tých starších a  starší majú možnosť overiť a pripomenúť si svoje poznatky.
 • Žiakom umožňujeme vzdelávať sa aj prostredníctvom zážitkov − častejšia návšteva divadelných predstavení, mestských akcií, výstav, galérií /minimálne jedenkrát do mesiaca/.
 • Disponibilné hodiny využívame na prehĺbenia učiva v predmetoch – matematika, anglický jazyk, telesná výchova.
 • Školský klub detí je prirodzenou súčasťou školy, prepája náš výchovno-vzdelávací program.
 • Vzhľadom na dodržiavanie Štátneho vzdelávacieho programu nebudú mať deti problém kedykoľvek prestúpiť na štátnu základnú školu.
 • Žiaci sú klasifikovaní a slovne hodnotení
 • Ponúkame žiakom kvalifikovaný pedagogický personál.
 • Máme k dispozícii kvalitné materiálno-technické zabezpečenie.
 • Podľa možností integrujeme deti, ktoré spĺňajú podmienky pre integráciu.