O nás

O nás 2019-01-18T15:44:11+00:00

Moderná doba si žiada modernú školu − moderné, progresívne metódy a formy vyučovania. Základom našej koncepcie je prepojenie tradičnej školy s inovatívnymi prvkami. Využívame najmä tieto formy vyučovania − blokové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, interaktívne vyučovanie, projektové vyučovanie. Základnou vyučovacou jednotkou budú pre nás bloky/ nie klasická 45 min.hodina/. Deti budú mať priestor a čas dokončiť si svoju prácu. Naša koncepcia je ušitá na mieru dnešnému žiakovi 21.storočia. Nie sme striktne vyhranení, využívame prvky viacerých alternatívnych smerov. Sme zlatou strednou cestou! Podporujeme názorné učenie, zážitkové vyučovanie, aplikujeme prvky Montessori pedagogiky. Reflektujeme na požiadavky dnešnej doby s dôrazom na individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa. Systém vyučovania bude nadstavený tak, aby žiak už nemusel absolvovať domácu prípravu. Všetky potrebné úlohy, opakovanie látky bude prebiehať v škole. Chceme žiakom poskytnúť príjemnú rodinnú atmosféru, vzťah založený na dôvere a vzájomnom porozumení. Našou základnou prioritou je pracovať s malou skupinou detí, kde sa naplno môže rozvinúť vzťah učiteľ − žiak aj priateľstvá v kolektíve.Veríme, že škola s rodinným duchom bude motivujúca a udávajúca správny smer pri formovaní a rozvoji našich detí. Je naším cieľom, aby sa učiteľ stal pre žiaka partnerom a sprievodcom v procese učenia sa, nie len sprostredkovateľom informácií. Radi by sme vytvorili dobre fungujúci trojuholník vzťahov škola – dieťa − rodina. Náš malý pedagogický kolektív je založený na pevnom a dlhoročnom priateľstve, ktoré bude zárukou dobrej pracovnej atmosféry. Pre súčasnú neštátnu školu by malo byť prioritou budovanie značky kvality, o čo sa chceme pokúsiť aj my!

Čo nás prinútilo a motivovalo k tomu, aby sme si založili vlastnú súkromnú školu a pokúsili sa o zmenu?

Nechceme čakať so založenými rukami a nadávať na nedostatky nášho školského systému. Do našej koncepcie sme preniesli všetko dobré a osvedčené z “tradičnej školy” a vložili do nej novodobé formy a metódy vzdelávania. Obohacujeme ju najmä jedinečným prístupom ku každému žiakovi. Dnešný systém nevyhovuje svojou povahou a spôsobom učenia všetkým študentom. Je tu už niekoľko desiatok rokov a odvtedy sa len veľmi málo zmenilo. Tradičná škola je ďaleko za dnešným rýchlym vývojom spoločnosti.

Ako máme podporovať tvorivosť a jedinečnosť dieťaťa, keď máme “napchaté” triedy žiakmi? Ako máme uplatňovať individuálny prístup k deťom pri poruchách učenia a správania, keď na to nemáme vyhradený čas a priestor? Naozaj našich žiakov škola a štátom podporované formy vzdelania rozvíjajú a dovoľujú im rásť? Keďže už nejakých pár rôčkov učíme v štátnych školách, vieme si tieto otázky zodpovedať. Vieme vyhodnotiť, čo dieťa dnešnej doby potrebuje a čo mu chýba.

Nechceme tlačiť len na vzdelávaciu povinnosť školy. Chceme našim žiakom poskytnúť pokojnú, pohodovú a tvorivú atmosféru v triede. Zameriame sa aj na rozvoj osobnostných vlastností dieťaťa. Naším systémom a spôsobom výučby budeme mať na to čas a možnosti…

Veľkou chybou štátnej školy je, že sa zameriava najmä na to, čo dieťa nevie, precvičuje s ním najmä jeho nedostatky a nevšíma si, ale najmä nerozvíja jeho schopnosti a danosti! V našej škole kladieme dôraz na to najdôležitejšie, čo si dnešná doba žiada – vychovať žiaka, ktorý vie spolupracovať v skupine, žiaka, ktorý vie kriticky a tvorivo myslieť, má zdravé sebavedomie, dokáže si dôverovať, vie ohodnotiť svoju prácu, ako aj prácu iných. Učiteľ nebude len sprostredkovateľom informácií! Chceme naučiť deti učiť sa, vedieť sa orientovať v spleti informácií a byť úspešní v dnešnom zložitom svete! Dáme im tie dôležité základy, aby na nich dokázali dokonale stavať svoje ďalšie študijné smerovanie…