O nás

O nás 2021-04-27T02:23:18+01:00

Moderná doba si žiada modernú školu − moderné, progresívne metódy a formy vyučovania. Základom našej koncepcie je prepojenie tradičnej školy s inovatívnymi prvkami. Využívame najmä tieto formy vyučovania − blokové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, interaktívne vyučovanie, projektové vyučovanie. Základnou vyučovacou jednotkou budú pre nás bloky/ nie klasická 45 min.hodina/. Deti budú mať priestor a čas dokončiť si svoju prácu. Naša koncepcia je ušitá na mieru dnešnému žiakovi 21.storočia. Nie sme striktne vyhranení, využívame prvky viacerých alternatívnych smerov. Sme zlatou strednou cestou! Podporujeme názorné učenie, zážitkové vyučovanie, aplikujeme prvky Montessori pedagogiky. Reflektujeme na požiadavky dnešnej doby s dôrazom na individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa. Systém vyučovania bude nadstavený tak, aby žiak už nemusel absolvovať domácu prípravu. Všetky potrebné úlohy, opakovanie látky bude prebiehať v škole. Chceme žiakom poskytnúť príjemnú rodinnú atmosféru, vzťah založený na dôvere a vzájomnom porozumení. Našou základnou prioritou je pracovať s malou skupinou detí, kde sa naplno môže rozvinúť vzťah učiteľ − žiak aj priateľstvá v kolektíve.Veríme, že škola s rodinným duchom bude motivujúca a udávajúca správny smer pri formovaní a rozvoji našich detí. Je naším cieľom, aby sa učiteľ stal pre žiaka partnerom a sprievodcom v procese učenia sa, nie len sprostredkovateľom informácií. Radi by sme vytvorili dobre fungujúci trojuholník vzťahov škola – dieťa − rodina. Náš malý pedagogický kolektív je založený na pevnom a dlhoročnom priateľstve, ktoré bude zárukou dobrej pracovnej atmosféry. Pre súčasnú neštátnu školu by malo byť prioritou budovanie značky kvality, o čo sa chceme pokúsiť aj my!

Mgr. Iveta Cerinová – riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Balcová – zriaďovateľka, učiteľka

Mgr. Alena Hozová – učiteľka

Mgr. Emília Ježíková – vychovávateľka

Mgr. Eva Čapkovičová, učiteľka

Zuzana Stehlíková – vedúca vychovávateliek

Mgr. Mária Príhel Žáková – učiteľka

Mgr. Erika Sabová – učiteľka, vychovávateľka