ZÁKLADNÉ ATRIBÚTY NAŠEJ KONCEPCIE

  • Sme školou rodinného typu. Tvoríme malý ucelený kolektív, založený na dobrých vzťahoch.
  • V triedach máme maximálne 16 žiakov, kde sa nám naplno darí uplatniť individuálny prístup ku každému dieťaťu a tým rozvíjať jeho jedinečnosť a osobnosť.
  • Učiteľ pôsobí ako sprievodca vo vyučovacom procese, nie je len sprostredkovateľom informácií. Je žiakom nápomocný, udáva smer a vedie ich k dosiahnutiu cieľov.
  • Zameriavame sa na rozvoj exekutívnych funkcií (sebakontrola, sústredenosť, pozornosť, kritické myslenie, schopnosť efektívne reagovať na meniace sa podmienky).
  • Zážitkové vyučovanie je pre nás veľmi dôležité a často ho uplatňujeme.
  • Disponibilné hodiny využívame na prehĺbenia učiva v predmetoch – matematika, anglický jazyk, telesná výchova.
  • Dodržiavame Štátny vzdelávací program, sme školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení.
  • Žiaci sú slovne hodnotení (1.-2. ročník) a klasifikovaní (3.-4. ročník).
  • Dôraz kladieme na kvalifikovaný, skúsený pedagogický personál, ktorý je empatický a tvorivý.

› Organizácia dňa

07,00 − 08,00 hod. − ranná pohoda v ŠKD
08,00 − 11,00 hod. – učíme sa, tvoríme, spolupracujeme
11,00 − 11,30 hod. − pobyt na čerstvom vzduchu
11,30 − 12,00 hod. − obed
12,00 − 13,00 hod. − opakovacia časť dopoludňajšieho učiva, výchovné predmety

Dĺžka blokov je závislá od výkonnosti a pozornosti žiakov v jednotlivých ročníkov.

› ŠKD

13,00 − 14,00 hod. − krúžková činnosť / voľná, neorganizovaná hra detí
14,00 − 15,00 hod. − pobyt vonku, hry
15,00 − 16,00 hod. − didaktické hry, zábavné učenie, príprava na vyučovanie
16,00 − 17,00 hod. − hry, oddych

Čo nás viedlo a motivovalo k tomu, aby sme si založili vlastnú súkromnú školu a pokúsili sa o zmenu?

Nechceli sme čakať so založenými rukami a nadávať na nedostatky nášho školského systému. Do našej koncepcie sme preniesli všetko dobré a osvedčené z “tradičnej školy” a vložili do nej novodobé formy a metódy vzdelávania. Obohacujeme ju najmä jedinečným prístupom ku každému žiakovi. Dnešný systém nevyhovuje svojou povahou a spôsobom učenia všetkým študentom. Je tu už niekoľko desiatok rokov a odvtedy sa len veľmi málo zmenilo. Tradičná škola je ďaleko za dnešným rýchlym vývojom spoločnosti.

Ako máme podporovať tvorivosť a jedinečnosť dieťaťa, keď máme “napchaté” triedy žiakmi? Ako máme uplatňovať individuálny prístup k deťom pri poruchách učenia a správania, keď na to nemáme vyhradený čas a priestor? Naozaj našich žiakov škola a štátom podporované formy vzdelania rozvíjajú a dovoľujú im rásť? Keďže už nejakých pár rôčkov učíme v štátnych školách, vieme si tieto otázky zodpovedať. Vieme vyhodnotiť, čo dieťa dnešnej doby potrebuje a čo mu chýba.

Nechceme tlačiť len na vzdelávaciu povinnosť školy. Chceme našim žiakom poskytnúť pokojnú, pohodovú a tvorivú atmosféru v triede. Zameriame sa aj na rozvoj osobnostných vlastností dieťaťa. Naším systémom a spôsobom výučby budeme mať na to čas a možnosti…

Veľkou chybou štátnej školy je, že sa zameriava najmä na to, čo dieťa nevie, precvičuje s ním najmä jeho nedostatky a nevšíma si, ale najmä nerozvíja jeho schopnosti a danosti! V našej škole kladieme dôraz na to najdôležitejšie, čo si dnešná doba žiada – vychovať žiaka, ktorý vie spolupracovať v skupine, žiaka, ktorý vie kriticky a tvorivo myslieť, má zdravé sebavedomie, dokáže si dôverovať, vie ohodnotiť svoju prácu, ako aj prácu iných. Učiteľ nebude len sprostredkovateľom informácií! Chceme naučiť deti učiť sa, vedieť sa orientovať v spleti informácií a byť úspešní v dnešnom zložitom svete! Dáme im tie dôležité základy, aby na nich dokázali dokonale stavať svoje ďalšie študijné smerovanie…

Prihláste svoje dieťa do školy
rodinného typu

PRIHLÁšKA